Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jacekar2/domains/rvmetal.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Regulaminy

Szanowni Państwo,

RV Metal Sp. z o.o. dokładając szczególnej staranności w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, jak również w oparciu o wewnętrzne procedury oraz w związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie RODO) informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

RV Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-720) przy ul. Wspólnej 1.

 1. Administrator Danych Osobowych powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:
 2. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f w celach:
  - podjęcia na Państwa lub Państwa Przedstawicieli działań przed zawarciem umowy;
  - zawarcia i realizacji umów, które będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy,
  - przedstawienia oferty produktów i usług własnych, które będą przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu marketingowego,
  - wykonania przez Administratora obowiązków prawnych przez okres określony odrębnymi przepisami prawa (np. rachunkowych i podatkowych, gdy dokonają Państwo u nas zakupu towarów handlowych);
  - przechowywania danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności;
  - realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności tworzenia statystyk i analiz, działań marketingowych, wsparcie obsługi klienta).
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

W przypadku przedstawicieli kontrahentów, ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

 1. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowane, prawne, informatyczne.
 2. Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
  - dostępu do treści swoich danych,
  - sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  - przenoszenia danych,
  - wniesienia sprzeciwu,
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Powyższe informacje mają zastosowanie także do wszystkich przedstawicieli naszych kontrahentów, dlatego uprzejmie prosimy o ich dystrybucję do tychże osób.

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 r.

Powyższa informacja nie wymaga jakiejkolwiek odpowiedzi.

 

 


Dear Sir or Madam,

RV Metal Sp. z o.o. with particular care in the matter of protection of your personal data, as well as based on internal procedures and due to Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) from April 27, 2016 (GDPR) informs:

 1. The controller of your personal data is:

RV Metal Sp. z o.o. based in Opole (45-720) at Wspólna Street 1.

 1. The Controller has also designated the Data Protection Officer, with which you can contact by the following e-mail address:
 2. Your personal data or personal data of your representatives will be processed based on the content of article 6 section 1  a, b, c and f for:

- take an action for data subject or for data subject representatives before entering the contract;

- performance of a contract to which the data subject or its representatives is party – in such case the personal data will be kept by Controller until the expiry of the period of limitation the claims from concluded contract;

- presenting the offer of Controller products and services, in such case personal data will be kept until the marketing objection will be expressed;

- for compliance with legal obligations to which the controller is subject – in such case a period of keeping the data is determined by separate legal acts (eg. accounting and tax rules);

- for compliance with the accountability obligation;

- processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller (in particular, for creation of statistics and analyzes, marketing activities, customer service support).

 1. Providing Your personal data is completely voluntary, but failure to do it, can affect to conduct marketing activities or performance of a contract.

In the case of representatives of counterparties, their data was obtained directly from contractors they represent or from publicly available sources.

 1. We provide your personal data to the entities with whom we cooperate for the purpose of providing our services, e.g. entities performing postal, courier, accounting services, legal services and IT services.
 2. Each of you or your representatives has the right to:

- access to the content of your data,

- rectification, erasure or restriction of data processing,

- data transfer,

- raising objections,

- withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing, which was based on consent before its withdrawal.

 1. In addition, you have the right to lodge a complaint to the supervisory body if you believe that the processing of personal data violates the GDPR Regulation.

The above information applies also to all representatives of our contractors; therefore we kindly ask you to distribute it to these people.

This letter does not change any terms of the agreement between the parties and is purely informational with the date of entry into force from May 25, 2018.

The above information does not require any answer.

 

Początek strony

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zgadzam się na używanie plików cookies na tej stronie